Kto może skorzystać z odwróconego kredytu hipotecznego?

odwrócony kredyt hipoteczny

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Odwrócony kredyt hipoteczny często reklamowany jest jako lekarstwo na kłopoty finansowe jakie często dotykają starsze osoby na emeryturze. Jak ma to wyglądać?

Odwrócony kredyt hipoteczny polega na tym, że właściciel podpisuje umowę z bankiem, w wyniku której jednorazowo lub w każdym miesiącu otrzymuje ustaloną kwotę, a zabezpieczeniem spłaty kredytu jest nieruchomość. Układ taki obowiązuje aż do śmierci kredytobiorcy, po czym nieruchomość staje się własnością banku. Spadkobiercy kredytobiorcy mają możliwość zachowania nieruchomości, jeśli spłacą zobowiązanie.

Kto może udzielać?

Udzielać odwrócony kredyt hipoteczny mogą banki, instytucje kredytowe, oddziały banków zagranicznych, a także instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną, czyli podmioty podlegające Komisji Nadzoru Finansowego lub organom nadzoru w swoich krajach. Z oferty takiego kredytu mogą skorzystać osoby fizyczne, które posiadają określone prawa do nieruchomości, czyli:

 • prawa własności nieruchomości,
 • prawa własności ułamkowej części nieruchomości,
 • prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu.

Podstawą do ustalenia kwoty kredytu jest rynkowa wartość nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Określana jest ona przez rzeczoznawcę majątkowego. Umowa odwróconego kredytu hipotecznego zawierana jest na piśmie i powinna zawierać informacje o:

 • rodzaju kredytu,
 • wysokości kredytu,
 • wartości nieruchomości,
 • stronie, która płaci za wycenę,
 • oprocentowaniu kredytu,
 • terminach i wysokości ustalonych kwot do wypłaty,
 • obowiązkach kredytobiorcy związanych z nieruchomością, która jest zabezpieczeniem kredytu i konsekwencjach wynikających z niewywiązywania się z nich,
 • prawach do przedterminowej spłaty kredytu i procedury tej spłaty,
 • prawach do odstąpienia od umowy,
 • sposobie i terminie wypowiedzenia umowy przez obie strony,
 • warunkach odstąpienia od umowy przez obie strony,
 • warunkach przedterminowej spłaty kredytu.
Co dalej?

W przypadku śmierci kredytobiorcy przed momentem spłacenia zobowiązania prawa własności nieruchomości przenoszone są na bank. Roszczenie o zwrot takiego kredytu staje się wymagalne jednak dopiero po roku od śmierci, a w tym czasie jego spadkobiercy mogą spłacić zobowiązanie zachowując dzięki temu prawo do nieruchomości.

Trzeba także pamiętać o tym, że odwrócony kredyt hipoteczny to nie to samo, co odwrócona hipoteka. Ten pierwszy to produkt bankowy, który od normalnego kredytu różni się tym, że bank wypłaca w ratach określoną kwotę, której zabezpieczeniem jest nieruchomość, której właścicielem pozostaje kredytobiorca. Staje się ona własnością banku dopiero, gdy nie zobowiązanie nie zostanie spłacone przez spadkobierców. Odwrócona hipoteka to z kolei próba upodobnienia renty dożywotniej do produktu bankowego, które mogą być oferowane wyłącznie przez podmioty prawa bankowego. Jest to zobowiązanie określonego podmiotu do przekazywania danej osobie środków finansowych w ustalonej w umowie notarialnej wysokości. W ramach odwróconej hipoteki podmioty te przejmują nieruchomość emerytów na własność w dniu podpisania przez nich umowy, a jeśli ci umrą po roku, to zobowiązanie wygada i mogą oni swobodnie dysponować przejętą i do tej pory zajmowaną przez emeryta nieruchomością.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze rozwiązania finansowego dla Ciebie – warto skorzystać z pomocy. Dobry doradca finansowy odpowie na każde pytanie i doradzi najlepsze rozwiązanie.