Wszystko co powinieneś wiedzieć o leasingu

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Aby skorzystać z leasingu nie trzeba gromadzić dużej ilości dokumentów, a czas oczekiwania na akceptację wniosku jest znacznie krótszy niż w przypadku kredytu. Bez względu na liczbę i wartość leasingowanych przedmiotów nie obniża się w ten sposób zdolności kredytowej.

Nie ponosi się także żadnych dodatkowych opłat z tytułu prowizji, która jest obowiązkowa w kredycie bankowym. Zagwarantowane są korzystne warunki ubezpieczenia pojazdu, a leasingodawca współpracujący z towarzystwami ubezpieczeniowymi jest w stanie zaoferować swoim klientom konkurencyjne stawki ubezpieczenia. Nie trzeba martwić się o formalności także w przypadku szkody komunikacyjnej, które w całości przejmowane są przez leasingodawcę.

 

Rodzaje leasingu

Pierwszym rodzajem leasingu jest leasing operacyjny, który wyróżnia się tym, że amortyzacji przedmiotu dokonuje leasingodawca. W takim przypadku czynsze leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Faktura od leasingodawcy obejmuje tylko jedną pozycję. Dodatkowym ograniczeniem tego typu leasingu jest konieczność zawarcia umowy na minimum dwa lata w przypadku samochodów lub na na dłuższy okres w przypadku innych przedmiotów. Innym leasingiem jest leasing finansowy, który cechuje się tym, że amortyzacji przedmiotu leasingu dokonuje leasingobiorca. Kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy jest więc wyłącznie część odsetkowa raty leasingowej, natomiast koszt z części kapitałowej rozliczany jest w ramach amortyzacji.

Faktura w takim przypadku ma dwie pozycje. Kolejnym rodzajem jest leasing dewizowy, w którym jednostką rozliczeniową są waluty obce, a raty wyrażone są w dewizach i płatne w złotówkach według kursu dewiz z daty płatności. Istnieje także leasing walutowy, w którym wszystkie rozliczenia dokonywane są w walutach obcych oraz leasing złotówkowy, czyli taki, w którym wszelkie rozliczenia dokonywane są w walucie polskiej.

  Leasing operacyjny Leasing finansowy
Cel umowy Używanie środka trwałego lub jego używanie i zakup Używanie i zakup środka trwałego
Okres trwania umowy Z powodów podatkowych okres ten najczęściej jest krótszy niż okres amortyzacji podatkowej, jednak nie krótszy niż 40% tak zwanego normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych lub 10 lat w przypadku nieruchomości. Nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie. Okres może być dowolny, choć najczęściej jest on bliski okresowi amortyzacji.

 

 

 

Podatek dochodowy Finansujący dokonuje odpisów amortyzujących od przedmiotu umowy. Czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego. Korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy. Kosztem uzyskania przychodu jest tylko część odsetkowa każdej raty leasingowej.

 

 

Ustawa o rachunkowości Leasingowany przedmiot może nie być zaliczany do środków trwałych korzystającego pod warunkiem, że jego roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania przez biegłych rewidentów. Leasingowany przedmiot zaliczany jest do środków trwałych korzystającego.

 

VAT Leasing traktuje się jako usługę, podatek VAT naliczany jest więc do każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego jeśli użytkuje przedmiot dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT. Najczęściej leasing traktuje się jako dostawę towarów. Podatek VAT naliczany jest z góry w momencie wydania przedmiotu umowy. Korzystający może odliczyć VAT jeśli korzysta z niego na potrzeby działalności opodatkowanej VAT.

 

Leasingowy słowniczek

Czynsz inicjalny – jest to wstępna opłata płacona przez leasingobiorcę przy zawieraniu umowy i stanowi ona część wartości przedmiotu leasingu.

Dostawca – jest to osoba, od której leasingodawca kupuje przedmiot leasingu i najczęściej jego wybór należy do leasingobiorcy. Możliwe jest jednak zlecenie wyboru dostawcy firmie leasingowej.

Finansujący – jedna z dwóch stron umowy leasingowej, który nazywany jest także „leasingodawcą”. Charakteryzuje go fakt, że posiada więcej pieniędzy niż leasingobiorca i to za nie kupuje leasingowany przedmiot.

Harmonogram finansowy – jest to dokument, który określa terminy i wysokość wszystkich opłat jakie leasingobiorca poniesie z tytułu zawartej umowy.

Hipotetyczna wartość netto – pojęcie pojawiające się w przepisach podatkowych wyłącznie do umowy leasingu. Wykorzystywane jest do teoretycznych obliczeń dotyczących minimalnej dopuszczalnej ceny przedmiotu leasingu po jakiej może on zostać sprzedany po zakończeniu umowy.

Korzystający – czyli strona umowy, którą nazywa się także leasingobiorcą. Użytkuje on przedmiot, a może nim być każdy podmiot gospodarczy oraz osoba fizyczna, która posiada odpowiednią zdolność kredytową.

Leasing – jest to alternatywny dla kredytu bankowego produkt finansowy, który może sfinansować zakup środków trwałych. Na jego podstawie leasingodawca określa dobro, które jest przedmiotem leasingu i umożliwia korzystanie z niego leasingobiorcy w określonym terminie. W zamian leasingobiorca płaci mu raty leasingowe. Umożliwia więc dostęp do różnych dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu.  Leasing ma po trochu charakter pożyczki oraz wynajmu. W praktyce oznacza, że właścicielem sprzętu w trakcie trwania umowy jest firma leasingowa, jednak leasingobiorca po zapłaceniu ostatniej raty ma zagwarantowaną możliwość nabycia sprzętu, który stanie się jego wtedy jego własnością.

Leasingobiorca – patrz: Korzystający.

Leasingodawca – patrz: Finansujący.

Ogólne Warunki Umowy Leasingu – są to szczegółowe zasady dotyczące korzystania z przedmiotu leasingu, wyboru dostawcy, obowiązków płatniczych, ubezpieczenia przedmiotu leasingu, sposobów rozwiązania lub zakończenia umowy, które dołączane są do każdej umowy leasingu.

Przedmiot leasingu – jest to środek trwały, wartość niematerialna i prawna. Przedmiotem leasingu może być środek trwały o minimalnej wartości 3 5000 złotych.

Raty leasingowe – nazywane także czynszem leasingowym opłaty, które każdego miesiące leasingobiorca uiszcza za używanie przedmioty leasingu w trakcie trwania umowy.

Wartość końcowa – nazywana jest także wartością rezydualną lub wartością wykupu i jest to wyrażona procentowo w umowie wartość, za jaką przedmiot leasingu zostanie przekazany na własność leasingobiorcy po zakończeniu trwania umowy leasingu. Ze względu na kwestie podatkowe wartość końcowa przedmiotu leasingu nie może być niższa niż hipotetyczna wartość netto przedmiotu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *