Wszystko o NIP

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Numer NIP jest to dziesięciocyfrowy numer identyfikacji podatkowej, który jest obowiązkowy dla podatników oraz płatników składek ubezpieczeniowych, czyli osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także innych podmiotów.

Od 1 stycznia 2012 roku w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług numer NIP został zastąpiony numerem PESEL i to on jest identyfikatorem podatkowym. Obowiązek posiadania i posługiwania się numerem NIP spoczywa jednak ciągle na pozostałych podmiotach podlegających ewidencji podatkowej.

W przypadku nadania numeru NIP podatnikowi, który był osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej odbywało się to po zgłoszeniu identyfikacyjnym złożonym przez np. samego zainteresowanego we właściwym dla jego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym. Nadania numeru dokonywał naczelnik danego urzędu. Jak uzyskanie numeru NIP wygląda obecnie w przypadku pozostałych podatników?

 

Wniosek o wpis do rejestru

Przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej musi złożyć także zgłoszenie identyfikacyjne o nadanie numer NIP. Zgłoszenia takiego dokonuje się jednorazowo, niezależnie od tego jaki jest rodzaj i jaka jest liczba opłacanych przez podatnika podatków czy też ile przedsiębiorstw prowadzi. Każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) działalność rejestrują na druku CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które osobowości prawnej nie mają i są podatnikiem lub płatnikiem mają obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjne bezpośrednio w urzędzie skarbowym na druku NIP-2. W przypadku osób fizycznych będących płatnikiem lub podatnikiem właściwy jest druk NIP-7, który również należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym. W przypadku osoby fizycznej zgłoszenie identyfikacyjne powinno zawierać nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres zameldowania, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL.

Działalność gospodarcza

Jeśli chodzi natomiast o osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą to wniosek taki musi zostać poszerzony o nazwę firmy, adres wykonywania działalności, adresy ewentualnych dodatkowych miejsc wykonywania działalności, numer REGON, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony za pomocą obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. Podatnicy, którzy nie są osobami fizycznymi powinni podać pełną i skróconą nazwę firmy, formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez takowy organ, wykaz rachunków bankowych, a także przedmiot wykonywanej działalności określony zgodnie z obowiązującymi standardami klasyfikacyjnymi, a także:

• NIP praz inne dane dotyczące jednostki macierzystej – w przypadku zakładów osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych, które są podatnikami,
• dane wspólników, w tym ich identyfikator podatkowy – w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych,
• dane dotyczące spółek wchodzących w skład grupy, w tym również NIP nadany tym spółkom – w przypadku podatkowych grup kapitałowych.

Terminy

Bardzo ważne jest, by przy zgłoszeniu identyfikacyjnym zachować odpowiednie terminy. W przypadku podatników podatku VAT oraz podatku akcyzowego należy dokonać to przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu, z zastrzeżeniem, że osoby fizyczne są zobowiązane dokonania takiego zgłoszenia jedynie w przypadku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT. Inni podatnicy, z wyłączeniem osób fizycznych objętych rejestrem PESEL i nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz płatnicy podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu mają obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia lub wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.

W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą powinny one numer NIP otrzymać nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. Pozostałe podmioty takie jak osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej uzyskują NIP niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do właściwego urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *