Wszystko o REGON

jak załatwić regon?

Za dużo czytania? Wyślij artykuł w PDF do siebie na maila!

Numer REGON jest to numer identyfikacyjny podmiotu gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Pojęcie REGON to akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej, a sam rejestr prowadzony jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rejestr ten to na bieżąco aktualizowany zbiór informacji o podmiotach gospodarki narodowej, który prowadzony jest w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych w szesnastu wojewódzkich urzędach statystycznych. Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru REGON mają: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym także prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, a także jednostki lokalne wcześniej wymienionych podmiotów. Numer REGON każdej osoby fizycznej, która go otrzymuje pozostaje niezmienny. Po zlikwidowaniu działalności i podjęciu kiedykolwiek nowej, innej czy takiej samej, nie otrzymuje nowego numeru, a posługuje się tym samym.

Jakie dane?

We wpisie do rejestru zawarte muszą być takie informacje jak: nazwa firmy, NIP, numer siedziby, forma prawna prowadzonej działalności, forma własności, wykaz rodzajów działalności, przewidywana liczba pracujących, data powstania i ewentualne daty zawieszenia i zakończenia działalności, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nazwisko i imiona oraz PESEL.

Sposób dokonania wpisu przedsiębiorcy do rejestru REGON zależny jest od formy prawnej prowadzonej działalności. W przypadku jednoosobowych przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, wpis do rejestru REGON dokonywany jest za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Integralną częścią wniosku o wpis przedsiębiorcy do tej bazy jest żądanie wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru REGON.

GDZIE ZAŁATWIĆ?

Wniosek CEIDG-1 złożyć można elektronicznie, w urzędzie gminy lub wysyłając listem poleconym. CEIDG po otrzymaniu wniosku przesyła do Urzędu Statystycznego odpowiednie dane zawarte we wniosku, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dokonania wpisu.

W przypadku przedsiębiorców, którzy podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego rejestracja następują na podstawie wniosku RG-1, który przedsiębiorca składa do sądu rejestrowego. Wniosek taki przesyłany jest przez sąd rejestrowy, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do odpowiedniego urzędu statystycznego razem z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

OBOWIĄZKI

Przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszać się bezpośrednio do właściwych urzędów statystycznych jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy wniosek o wpis do REGON dotyczy zmian nieobjętych wpisem do CEIDG, czyli na przykład zmiany liczby pracujących i zatrudnionych, wpisu jednostki lokalnej niepodlegającej wpisowi do CEIDG czy też zmian nieobjętych wpisem do rejestru przedsiębiorców, np. w przypadku zmiany formy własności. Bezpośrednio do urzędu statystycznego przedsiębiorca występuje także, gdy chce otrzymać aktualne zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Wydanie takiego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. Potwierdzeniem dokonania wpisu jest także udostępnienie na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego informacji o numerze REGON nadanym danemu przedsiębiorcy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *